Persondatapolitik

Persondataforordningen, også kendt som databeskyttelsesforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation), er udviklet for at beskytte EU-borgers private oplysninger samt påvirke måden, hvorpå virksomheder behandler personlige oplysninger.

Herunder har vi oplyst hvordan vi behandler dine data.
Klik på hvert emne, for at læse mere.

Hos Aalborg Boligselskab behandler vi personoplysninger på vegne af vores kunder, som vi er databehandlere for. Vi har derfor vedtaget nærværende privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger og sikrer dig en rimelig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger.

Aalborg Boligselskab er ikke altid kun databehandler, men i nogle tilfælde er Aalborg Boligselskab også dataansvarlig. Det er vi, når det er os, der bestemmer, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler personoplysningerne skal behandles.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Den dataansvarlige er oftest din udlejer eller din forening. På baggrund af vores rolle som databehandler for udlejer/foreningen, sikrer vi, at den behandling af dine personoplysninger, der foretages hos os, sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Har du brug for at finde oplysninger om databehandling hos den dataansvarlige, skal du rette henvendelse til din udlejer/forening. Har du spørgsmål til Lejeboligmæglerens behandling af personoplysninger, så er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

Aalborg Boligselskab ApS
CVR: 30508033
Hasserisvej 142, 9000 Aalborg

mail: info@aabolig.dk
tlf. nr. +45 93 90 00 93

− At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftalegrundlag med dig.
− Behandling i henhold til lovkrav, herunder Lejelov, Boligreguleringslov, Bogføringsloven og Hvidvaskloven
− Vores eller vores kunders berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
− Behandling med samtykke

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi eller vores kunder, som vi er databehandlere for, har en lovlig grund hertil. Lovlige grunde til behandling er sædvanligvis:

− At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt/aftalegrundlag med dig.
− Behandling i henhold til lovkrav, herunder Lejelov, Boligreguleringslov, Bogføringsloven og Hvidvaskloven
− Vores eller vores kunders berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
− Behandling med samtykke

 

Formål med behandling af oplysninger på lejere:

 • Håndtering af lejeforhold, herunder opkrævning af husleje og udbetaling af depositum og lignende
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger på ansøgere på findbolig.nu:

 • Håndtering af ventelisten, herunder opkrævning af kontingent
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger på ansatte:

 • Håndtering af ansættelsesforhold
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende

Formål med behandling af oplysninger om kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere:

 • Håndtering af leverandør- eller samarbejdsaftale
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger om kunder og kundens reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer:

 • Håndtering af administrationsaftale
 • Opfyldelse af lovkrav (Hvidvaskloven)
 • Administration af din relation til os eller til vores kunder

Formål med behandling af oplysninger om såkaldte Bipersoner, som pårørende til f.eks. lejere eller medarbejdere:

 • Håndtering af aftale med ’hovedpersonen’
 • Håndtering på baggrund af ønske fra de berørte personer
 • Opfyldelse af lovkrav
Hos Aalborg Boligselskab behandler vi følgende personoplysninger:

Oplysninger om lejere:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, lejemålsnummer:
 • Hvidvaskdokumentation, herunder billedlegitimation.
 • Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund.
 • Familiemæssige forhold og oplysninger om husstand, herunder oplysninger om separation, skilsmisse og samlivsophævelse.
 • Betalingsoplysninger, herunder bankkonto, evt. betalingsmisligholdelse, insolvens- eller konkurserklæringer og udlæg i deposita.
 • Oplysninger om og korrespondance vedrørende leje- eller fremlejeforhold, herunder lejekontrakt, lejemålets indretning, forbrugsregnskaber, varslingsbreve, vaskekort, adgangsnøgler- og kort, klagesager, boligstøtte.
 • Registreringsnummer på biler, ved leje af parkeringsplads.
 • Årsag til fraflytning, herunder dødsfald eller flytning til plejehjem.

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer

Oplysninger om personer der skriver sig op i vores lejerkartotek:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Eventuelle kommentarer indsat af lejer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Ingen

Oplysninger om ansatte:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse
 • Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund
 • Familiemæssige forhold og kontaktoplysninger på nærmeste pårørende
 • Fotos, billeder eller videooptagelser
 • Oplysninger til ansættelses- og lønadministration, herunder lønoplysninger, kontooplysninger, skattekort, uddannelse, anciennitet, bibeskæftigelse, arbejdstid og -opgaver, adgangsnøgler og -kort, ferieafholdelse, sygefravær, barselsfravær, medarbejdergoder, socialsikring, pension, straffeattest, advarsler, påtaler, bortvisning og opsigelse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer
 • tilhørsforhold til en fagforening
 • alkohol- eller narkomisbrug

Oplysninger om kontaktpersoner hos kunder og samarbejdspartnere:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse
 • Titel, erhverv, stilling og uddannelsesmæssig baggrund

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Ingen

Oplysninger om kunder og kundens reelle ejere:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse
 • Titel, erhverv, stilling, herunder bestyrelses- og direktionsposter, uddannelsesmæssig baggrund
 • Oplysninger om ejerskab af selskaber eller ejendomme, der indgår i kundeforholdet samt tilhørende forhold, som forsikring, bankoplysninger, regnskabs- og skatteoplysninger, tegningsrettigheder og fuldmagtsforhold
 • Hvidvasklegitimation, herunder billedlegitimation af kundens reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Ingen

Oplysninger om såkaldte bipersoner, som pårørende til f.eks. lejere eller medarbejdere:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse
 • Titel, erhverv og uddannelsesmæssig baggrund
 • Familiemæssige forhold
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • Ingen

Lejeboligmægleren behandler som udgangspunkt ikke særlig følsomme oplysninger eller oplysninger om strafbare forhold.

Behandling af personoplysninger ud fra legitime interesser

Vi behandler som regel dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen. Behandling på denne baggrund vil udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser. Følgende behandling kan typisk forekomme:

 • Vi modtager dine personoplysninger i forbindelse med indgåelse af aftale om leje af et lejemål. Vi formidler disse videre til udlejer eller dennes administrationsselskab. Hurtigst muligt herefter slettes dine personoplysninger.
 • Vi videregiver dine almindelige personoplysninger til kunden, revisor, håndværkere, huslejenævn, advokat, potentielle købere af ejendommen i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med drift og administrationen af ejendommen.
 • Din lejekontrakt kan blive videregivet til brug som sammenligningslejemål til udlejers advokat, huslejenævn eller andre udlejere, samt deres repræsentanter, der har en interesse i at få dokumenteret det lejdes værdi.
 • Både opbevaring og videregivelse sker under hensyn til udlejers interesse i at kunne dokumentere grundlag for lejefastsættelsen i ejendommen eller i et bestemt lejemål samt udlejers pligt til og interesse i at opretholde god skik og orden i ejendommen.

Vores behandling af dine personoplysninger baserer sig ofte på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, hvis det er nødvendigt og forsøger os i det hele med vores persondatapolitik, at strukturere det således at det er mindst besværligt for dig.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke. Du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

I forbindelse med udlejning af vores kunders ejendomme sker der videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere.

Behandling hos tredjeparter sker udelukkende til specifikke formål. Videregives oplysninger til databehandlere, vil der være en databehandleraftale, der forpligter disse til at behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Lejekontrakter kan blive videregivet til brug som sammenligningslejemål til udlejers advokat, huslejenævn eller andre udlejere, samt deres repræsentanter, der har en interesse i at få dokumenteret det lejdes værdi.

Er der etableret beboerrepræsentation i en ejendom, sker der i henhold til lejelovgivning videregivelse af relevante lejeroplysninger til beboerrepræsentationen.

Dine personoplysninger vil ikke blive overført til andre lande uden for EU/EØS, og lande, der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger, der sikrer behandlingen.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Der kan forekomme behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som lejer, som opskrevet i vores lejerkartotek, som ansat hos en samarbejdspartner, kunde eller kundens reelle ejer eller bestyrelsesmedlem eller som biperson.

Lejere:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra modtagelsen af dine oplysninger til endelig bekræftet aftale om indgåelse af aftale om leje af det lejemål i forbindelse med hvilket du har fremsendt sine personoplysninger til os.

Lejerkartotekshenvendelser:

Vi vil opbevare de personoplysninger som du sender til os via vores lejerkartotekstilbud på vores hjemmeside i overensstemmelse med følgende:

 • Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på opfyldelse af forældelsesreglerne opbevarer vi højest dine oplysninger i op til 1 år efter den dato, som du har angivet som overtagelsesdato ved indmeldelsen.

Kontaktpersoner hos kunder og samarbejdspartnere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af leverandør- eller samarbejdsaftalen og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og med henblik på bogføringsloven og forældelsesreglerne, opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år fra sidste leverance eller efter samarbejdet er ophørt.

Kunder og kundens reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af kundeforholdet og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn og af hensyn til bogføringsloven, hvid-vaskloven og forældelsesreglerne opbevarer vi dine oplysninger i 5 år fra kundeforholdets ophør.

Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod behandling i strid med Persondataforordningen. Vi har derfor opstillet interne procedure i organisationen såvel som på vores hjemmeside og øvrige digitale medier, der bedst muligt beskytter dig og dine personoplysninger, som var det vores egne.

På vores hjemmeside gøres der brug af ’cookies’. En cookie er en fil, som opbevares i webbrowseren på din elektroniske enhed, når du besøger vores hjemmeside. Cookies muliggør det at genkende din computer mm. I nogle tilfælde er cookies den bedste måde at få en hjemmeside til at fungere. En cookie er en passiv fil og kan ikke opsamle oplysninger på din computer, sprede virusser eller andre skadelige programmer. Den er anonym og berører ingen personoplysninger.

Du har følgende rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet.
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os via ovenstående kontaktoplysninger.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik efter behov. Ved ændringer opdatereres datoen øverst i denne skrivelse. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved yderst væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom igennem de af dig afgivet kontaktoplysninger.